Oglas, 2385/2, od 27.09.2019. godine

01.05.2023 06:35
646

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "AGENS" Mataruška Banja

 • Broj: 2385/2
 • Datum: 27.09.2019. godine

Na osnovu člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, odluke vd direktora br. 2385 od 27.09.2019, saglasnosti Ministarastva zdravlja br. 112-01-1054/2019-02 od 16.09.2019. god. i člana 23. Statuta, Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Agens" Mataruška Banja raspisuje se

JAVNI OGLAS - za prijem u radni odnos - na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom

 1. Viši fizioterapeut

  Broj izvršilaca: 1 (jedan)

  Uslovi: Osnovne studije prvog stepena (osnovne strukovne / akademske studije) ili osnovne studije u trajanju od najmanje 2 godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. god. sa položenim stručnim ispitom, rešenje o upisu u imenik nadležne komore medicinskih radnika i licenca.

 2. Medicinska sestra-tehničar

  Broj izvršilaca: 1 (jedan)

  Uslovi: Srednje obrazovanje, položen stručni ispit, rešenje o upisu u imenik nadležne komore medicinskih radnika, licenca.

Oglas dostavljen Ministarstvu zdravlja radi objavljivanja na internet stranici.

Kandidati su obavezni da dostave pisanu prijavu na oglas sa kraćom biografijom.

Uz prijavu se podnose fotokopije: diplome o završenoj školi, o položenom stručnom ispitu, kopija rešenja o upisu u imenik komore i licence.

Priložena dokumentacija za oglas neće se vraćati kandidatima.

Kandidati koji ispunjavaju uslove mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o izboru.

Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podacima rukuje i podatke obrađuju zaposleni u stručnoj službi.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili na adresu:

 • Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Agens" Mataruška Banja
 • ulica Žička b.b.
 • 36201 Mataruška Banja

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje - Filijala Kraljevo.

Za sve bliže informacije tel: 036/54-11-062

VD DIREKTOR
Dr Goran Kostić