Rehabilitacija

Indikacije

Lekovita svojstva sumporovite vode koja se koristi u Specijalnoj bolnici "Agens" izuzetno pomažu kod mnogih oboljenja i doprinose brzom oporavku i poboljšanju opšteg stanja organizma.

Mineralne vode

Termomineralna voda Mataruške Banje pripada kategoriji natrijum, magnezijum, hidrokarbonatnih, sumporovitih hipertermi.
Sadrži značajne količine vodonik sulfida 16mg/l (veće količine od 1mg/l svrstav...

Terapije

U Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju AGENS sprovodi se program medicinske rehabilitacije i lečenja, kao i program prevencije.
U te svrhe koristi se vaginalno orošavanje sumporovitom termomineraln...

Dijagnostika

Od pre par godina je u funkciji i novi aparat za merenje koštane gustine denzitometrija (DEXA) za ranu dijagnostiku osteoporoze.
Denzitometrija je neinvazivna rentgenska procedura kojom se uz pomoć m...